Zakon o živinoreji

Vlada RS trenutno spreminja več zakonov s področja kmetijstva. Eden od teh je tudi Zakon o živinoreji, ki je zastarel, saj ne sledi normativnemu razvoju področja na ravni EU, niti ne sledi potrebam naslovnika (rejcev živali), ciljem kmetijske politike in dognanjem zootehniške stroke.
V okviru čebelarstva se bo na novo opredelilo:

  • pogoje posebnega varstva avtohtone kranjske sivke,
  • morfološke značilnosti kranjske sivke,
  • priznavanje rejskega društva za kranjsko sivko,
  • pašne rede,
  • pogoje in kriterije koriščenja čebelje paše,
  • pravno podlago za določitev pavšalne odškodnine za vzdrževanje stojišč in postopke namestitve čebel na stojišča,
  • pogoje in kriterije vzpostavitve vzrejališč čebeljih matic in plemenilnih postaj.

V delovni skupini za pripravno novega Zakona s področja reje rejnih živali – področje čebelarstva, sodelujemo tudi predstavniki SZPČ. V septembru smo imeli dva sestanka na temo pašnih redov in en sestanek o zaščiti kranjske čebele. Trenutno čakamo na predlog osnutka zakona, ki bo urejal pašne rede.